สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 คัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพฯ ดำเนินการตามมาตรการป้องกัน Covid-19 อย่างเข้ม

27 กุมภาพันธ์ 2564  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 มอบให้ นายปกิจพจน์  กมลวรเดช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานในการดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ แห่งที่ 1 ซึ่งมีนักเรียนในโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตก์ เขต 1 เข้าสอบทั้งหมด จำนวน 573  คน โดยมีการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 19 อย่างเข้ม โดยทุกคนที่เข้าสนามสอบต้องตรวจวัดอุณหภูมิโดยเครื่องวัดอุณหภูมิอิเลคทรอนิค และทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ และก่อนที่นักเรียนจะต้องทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้ออีกครั้งเมือเข้าห้องสอบ โดยทุกห้องสอบจะได้รับแอลกอฮอล์ไปประจำแต่ละห้องสอบ การดำเนินการคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย