สพม.19 เปิดการอบรมหลักสูตร “การจัดการเรียนรู้รายวิชาวิทยาการคำนวณ”

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 19 (เลย-หนองบัวลำภู) โดยกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เปิดการอบรมหลักสูตร “การจัดการเรียนรู้รายวิชาวิทยาการคำนวณ” ให้กับครูในสังกัด จำนวนกว่า 150 คน โดยมีนายไพโรจน์  พรหมสอน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เป็นประธาน ณ ห้องประชุมตะวันลับฟ้า ชั้น 3 สพม.19

นายอภิสิทธิ์ เกษเกษร ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กล่าวว่า ตามที่บริษัท แม็คเอ็ดดูกา จำกัด ภายใต้การบริหารงานโดย บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่สร้างสื่อการเรียนการสอนอันดับ 1 ของประเทศ  ได้มองเห็นความจำเป็นในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) และส่งเสริมให้สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) ได้ขับเคลื่อนการจัดการศึกษาตามนโยบาย Thailand 4.0  พัฒนาผู้เรียนที่ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ สอดคล้องกับทิศทางการปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทย จึงได้จัดอบรมหลักสูตร “การจัดการเรียนรู้รายวิชาวิทยาการคำนวณ” เพื่อให้ครูผู้สอนนำความรู้ วิธีการสอน รวมทั้งเทคนิคการสอนไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน โดยมี ดร.อนุศร หงส์ขุนทดและคณะ เป็นวิทยากร