สพม.สงขลา สตูล “การกำหนดรูปแบบและแนวทางการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา”

3 มีนาคม 2564 คณะ กตปน.ของสพม.สงขลา สตูล ได้ร่วมเดินทางไปร่วมประชุมกับคณะ กตปน.ของสพป.สตูล โดยมีดร.นงลักษณ์ เรือนทอง ผอ.สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ของ สพฐ.ได้มาเป็นประธานการประชุมในวันนี้ โดยมีประเด็นสำคัญในการประชุม ได้แก่การกำหนดรูปแบบและแนวทางการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนดีสี่มุมเมือง/โรงเรียนดีของชุมชน/โรงเรียน stand alone ผลจากการประชุมได้ตกลงร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลาย ได้ข้อสรุปว่า การลงพื้นที่ไปศึกษาและเก็บข้อมูลควรแยกกันไปทำ ระหว่างมัธยมศึกษาและประถมศึกษา แล้วค่อยมาสรุปร่วมกันอีกครั้งเมื่อได้ข้อมูลครอบคลุมและครบถ้วน