สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ต้อนรับคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผล

วันที่ 2 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ หอประชุมสายทองสายธารธรรม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ได้ต้อนรับคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team) ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี โดยมี นางสาวรัตติมา พานิชอนุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมนครราชสีมา เป็นประธานกรรมการ นายสมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 เป็นกรรมการ นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นกรรมการและเลขานุการ และมี รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเข้ารับการประเมิน ในครั้งนี้ จำนวน 10 คน ประกอบด้วย
1. นายสงัด คำเรืองศรี รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1
2. นายโกละเม็ด วรรณพิมพ์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2
3. นายพิสิษฐ์ คงผดุง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3
4. นางจุรีรัตน์ พินิจมนตรี รองผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 4
5. นายทินกร ชาทอง รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 4
6. นายโชคชัย จันทะโสตถิ์ รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 6
7. นางนภาพรรณ นาดี รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5
8. นายทวีศักดิ์ สมนอก รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมนครราชสีมา
9. ว่าที่ร้อยเอกทิณกรณ์ ภูโทถ้ำ รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมชัยภูมิ
10. นายประทีปแสง พลรักษา รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมชัยภูมิ
ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้รับการประเมินและผู้มีเกียรติทุกท่านได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ได้จัดนิทรรศการ Best Practices ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน CPM2 Care และ Best Practices ของสถานศึกษาในสังกัดอีก 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา) มีความเป็นเลิศด้านโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์) มีความเป็นเลิศด้านโรงเรียน Partnership school โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ มีความเป็นเลิศด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กิจกรรม YC
ซึ่งบรรยากาศในหอประชุมสายทองสายธารธรรม ได้มี รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ผอ.กลุ่ม บุคลากรใน สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ร่วมต้อนรับอย่างอบอุ่น