ประเมินสัมฤทธิ์ผล รองผู้อำนวยการเขต

วันที่ 4 มีนาคม 2564 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มอบหมายให้คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิ์ผล การปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประกอบด้วย นายประจักษ์ สีหราชผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน , นางพุฒชาด จันทร์ดำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 และนายสมเกียรติ ปงจันตา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 เข้าประเมินสัมฤทธิ์ผล การปฏิบัติงานในหน้าที่ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1

โดยมี นางนภาพร  แสงนิล และนายเกรียงศักดิ์  ยอดสาร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน เป็นผู้เข้ารับการประเมิน ในครั้งนี้ โดยมีนายไพชยา พิมพ์สารี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน, นายบัณฑูรย์  ธิแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล, นางสาวพิชญา คำปัน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนายมนตรี นันทชัย ผู้อำนวยกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เป็นผู้ร่วมให้กำลังใจในครั้งนี้

กิตติศักดิ์  นวลจันทร์

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ/รายงาน-ภาพ