สพป.ลพ. เขต 1 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคู่มือการประเมินคุณธรรม

ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 พร้อมด้วยนางสุภัทตรา เพลียหาญ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้้นฐาน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคู่มือการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ระหว่างวันที่ 19-22 ธันวาคม 2561 ณ เดอะ ล็อฟท์ รีสอร์ท กรุงเทพมหานคร พร้อมนี้ ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ได้รับการคัดเลือกให้บันทึกเทป เพื่อออกรายงาน พุธเช้าข่าว สพฐ. ร่วมกับนายอุทิศ บัวศรี ผู้ช่วยเลขาธิการ ปปช. ในหัวข้อการขับเคลื่อนการดำเนินงานคุณธรรม และความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้ประสบความสำเร็จ ในวันที่ 21 ธันวาคม 2561 อีกด้วย