สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล ประชุมกรรมการระดับศูนย์สอบ (O-NET) ปีการศึกษา 2563