สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมชี้แจงการจัดสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานการประชุมชี้แจงคณะกรรมการประจำสนามสอบการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ป.๖ และ ม.๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๔ ที่ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานการชุมชี้แจงคณะกรรมการประจำสนามสอบการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Educational Test : O-NET) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ กำหนดจัดสอบในวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๔ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ กำหนดจัดสอบในวันที่ ๑๓-๑๔ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยมี นายมานพ คงเสนา นายโพชัน ขุนาพรม และ         นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประธานกลุ่มโรงเรียน และคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมประชุมฯ

การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(Ordinary National Educational Test : O-NET) วัตถุประสงค์ เพื่อทดสอบความรู้และความคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ นำผลการสอบไปใช้ปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน และนำผลการทดสอบไปใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชาติ