สพป.ลำพูน เขต 2 ยกระดับผลสัมฤทธิ์พิชิต NT

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564 เวลา 09.30น. นายชาญชิต  ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์พิชิต NT ของเครือข่ายสถานศึกษาทุ่งหัวช้าง เพื่อส่งเสริมให้ครูผู้สอนป.2-ป.3 จำนวน 20 คน ที่เข้ารับการอบรมสามารถพัฒนาสื่อ/นวัตกรรม ออกแบบการจัดการเรียนรู้ พัฒนาการอ่าน-การเขียนและการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน และเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการทดสอบ NT เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 3 ณ ห้องประชุมโรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย