โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 รับการตรวจราชการจากผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจที่ 17

9 มีนาคม 2564  นายสุรินทร์  แก้วมณี  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำเขตตรวจราชการที่ 17 และคณะ เข้าตรวจราชการเพื่อติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติและกรณีพิเศษ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 โดยการนำตรวจของ นายอมรศักดิ์  ปิ่นทอง  ศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ มี นายอาคม  สีพิมพ์สอ  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 นายอกนิษฐ์  ขำวีระ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง บุคลากรผู้เกี่ยวข้องจาก สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนจากโรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง ร่วมให้การต้อนรับ รายงานข้อมูลและตอบข้อซักถาม ซึ่งโรงเรียนชุมชนเมืองปากฝางได้นำเสนอสภาพบริบทและผลการดำเนินงานของโรงเรียนตามประเด็น การตรวจราชการปกติ 5 ด้านตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และการตรวจราชการกรณีพิเศษ ในเรื่องการจัดการเรียนการสอนและมาตรการณ์ป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(Covid 19) และมาตรการป้องกัน แก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5