สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เปิดโครงการส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้วิชาการ ลูกเสือ-ยุวกาชาด

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำโดย นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้วิชาการลูกเสือ-ยุวกาชาด ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้วิชาการลูกเสือ-ยุวกาชาด ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความมีระเบียบวินัย ส่งเสริมให้เกิดความรักความสามัคคี เป็นการฝึกฝนให้นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันเป็นหมู่คณะ ช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน ได้มีโอกาสคิดและลงมือปฏิบัติ แก้ไขปัญหาร่วมกัน ฝึกความมีระเบียบวินัย รู้จักเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี เป็นผู้มีคุณธรรมที่ดีงาม เพื่อที่จะเติบโตเป็นพลเมืองที่ดี มีคุณภาพต่อไปในอนาคต ซึ่งมี ลูกเสือ-ยุวกาชาด เข้าร่วมกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม จำนวนทั้งสิ้น ๔๘๔ คน คณะวิทยากร จำนวน ๔๕ คน รวมระยะเวลาเข้าค่าย ๒ วัน ๑ คืน

ในสถานการณ์ปัจจุบันบ้านเมืองของเรา ขาดซึ่งระเบียบวินัย ความเห็นแก่ตัว การชิงดีชิงเด่น ขาดความรักความสามัคคีมากขึ้นในสังคมปัจจุบัน จากสถานการณ์เหล่านี้ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการแก้ไขเยียวยา โดยกิจกรรมของกระบวนการลูกเสือ เป็นกิจกรรมที่สามารถที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลต่อสถานการณ์ในปัจจุบันได้ เนื่องจากกิจกรรมของลูกเสือมุ่งเน้นที่ระบบหมู่ การปฏิบัติงานเป็นหมู่คณะ มุ่งให้เกิดความรักความสามัคคี ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ได้มีโอกาสคิด ลงมือปฏิบัติ และแก้ปัญหาด้วยตนเอง ฝึกความมีระเบียบวินัย  ซึ่งโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ นำโดย นายชาญชัย ไชยพิศ ผู้อำนวยการโรงเรียน ตระหนักและเห็นความสำคัญ  จึงได้จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้วิชาการ ลูกเสือ-ยุวกาชาด ขึ้นมาในครั้งนี้