สพป.ลำพูน เขต 2 ชี้แจงการจัดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 นายชาญชิต  ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พบปะผู้เข้าร่วมประชุมชี้แจงการจัดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ชั้นป.6และม.3 ปีการศึกษา 2563 เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานให้กับผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสนามสอบ ผู้ประสานงานประจำสนามสอบ กรรมการกลาง และกรรมการคุมสอบ เพื่อให้การทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ที่จะมีขึ้นในวันที่ 13-14 มีนาคม 2564 เป็นไปด้วยความราบรื่น เรียบร้อย และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำพูน เขต 2