การประชุมคณะกรรมการเพื่อรับ สพฐ.สัญจร

วันจันทร์ที่  ๒๔  ธันวาคม  ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๓๐ น.  ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม สพป.เลย เขต ๑  นายพลชัย  ชุมปัญญา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ ผู้โรงเรียน ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกสถานที่ (สพฐ. สัญจร) จังหวัดเลย ระหว่างวันที่ ๓-๕มกราคม ๒๕๖๒  ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  แจ้งว่า ผู้บริหารระดับสูง ของกระทรวงศึกษาธิการ  มีกำหนดการตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดเลย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามนโยบาย โครงการต่าง ๆ ของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ การศึกษาบริบทการลงพื้นที่โรงเรียนขนาดกลาง ขนาดเล็ก โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โรงเรียนประชารัฐ และโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายเรียนรวมกับโรงเรียนประชารัฐ ติดตามสภาพความเป็นอยู่นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียนทุนโครงการต่าง ๆ นักเรียนที่ต้องให้ความช่วยเหลือ และคาราวานช่วยเหลือภัยหนาวให้แก่นักเรียนในจังหวัดเลย โดยมี นายสุรศักดิ์   อินศรีไกร ผอ.สำนักอำนวยการ และที่ปรึกษาของ สพฐ. เป็นประธานการประชุม