สพป.เลย เขต ๒ ประชุมโรงเรียนนำร่องการขับเคลื่อนนโยบายห้องเรียนคุณภาพสู่โรงเรียนคุณภาพ

วันจันทร์ที่  ๒๔  ธันวาคม  ๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านเอราวัณ  นายพลชัย  ชุมปัญญา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒  เป็นประธานการประชุมการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายห้องเรียนคุณภาพสู่โรงเรียนคุณภาพ ซึ่งสำนักงานเขตฯ ได้มีการคัดเลือกโรงเรียน อำเภอละ ๑ โรงเรียน เป็นโรงเรียนนำร่อง โดยได้คัดเลือกโรงเรียนบ้านเอราวัณ อำเภอเอราวัณ และโรงเรียนเลยตาดโนนพัฒนา อำเภอภูหลวง โดยมีกระบวนการถอดบทเรียนเพื่อที่จะมาค้นหาผลการปฏิบัติงานที่ดีเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพสู่โรงเรียนคุณภาพตามองค์ประกอบและตัวชี้วัดที่กำหนด ศึกษาในเรื่องเอกลักษณ์ของโรงเรียน  ศึกษาการบริหารจัดการของโรงเรียนว่าดำเนินการอย่างไร ในการนำไปสู่ห้องเรียนคุณภาพสู่โรงเรียนคุณภาพเพื่อจะเป็นแบบอย่างแก่โรงเรียนอื่นในสังกัด  การสร้างงานวิจัย และการออกแบบชั้นเรียน  มีการบรรยาย  ซักถาม เยี่ยมห้องเรียนทุกห้อง โดยมีบุคลากรศึกษานิเทศก์ในสำนักงานเขตฯทุกคน ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนบ้านเอราวัณ ร่วมถอดบทเรียนขับเคลื่อนห้องเรียนคุณภาพสู่โรงเรียนคุณภาพ