สพป.เลย เขต ๒ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านตามโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ Mobile Library

วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ นายวิรัตน์ พุทธทองศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ตามโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ Mobile Library การทำหนังสือเล่มเล็กและหนังสือเล่มใหญ่ กลุ่มเป้าหมายได้แก่ โรงเรียนในสังกัดที่สนใจเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๒๐ โรงเรียน ได้แก่โรงเรียนบ้านหนองปาดฟาน โรงเรียนบ้านโนนกกจาน โรงเรียนบ้านน้ำค้อ โรงเรียนบ้านหัวขัว โรงเรียนบ้านโนนสว่างโสกนกไก่นา โรงเรียนบ้านห้วยยาง โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อเหนือ โรงเรียนบ้านซำกกค้อ โรงเรียนบ้านนาตาดสมสะอาด โรงเรียนบ้านหัวฝาย โรงเรียนบ้านหนองตูม โรงเรียนบ้านนาอุดมนาสมใจ โรงเรียนบ้านผาสะนา โรงเรียนบ้านผาสามยอด อำเภอเอราวัณ โรงเรียนบ้านซำม่วง โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ โรงเรียนบ้านโคกศรีเจริญ โรงเรียนบ้านหนองอีเก้ง โรงเรียนบ้านวังลานวังทอง และโรงเรียนบ้านผาสามยอด อำเภอภูกระดึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ ได้รับงบประมาณโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ Mobile Library จาก องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย จำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษา จัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้กับโรงเรียน โดยได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการขึ้น เพื่อให้ครูมีทักษะในการผลิตสื่อ ส่งเสริมการจัดกิจกรรมนิสัยรักการอ่านที่หลากหลายให้กับนักเรียน ให้นักเรียนมีทักษะ ความสามารถในการผลิตสื่อ ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและมีเจตคติที่ดีต่อการอ่าน เป็นการพัฒนาสื่อส่งเสริมการอ่านให้มีประสิทธิภาพ โดยมี นางสรัญญา บุดดา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ เป็นวิทยากรหลัก โดยได้กล่าวถึงความเป็นมาของโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ Mobile Library ความต่อเนื่องของการดำเนินโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ระยะที่๒ และเมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ เอกอัครทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มสาธารณรัฐออสเตรียประจำประเทศไทย ฯพณฯ ดร.เอวา ฮาเกอร์ และผู้แทนองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ได้มาติดตามเยี่ยมชมรถห้องสมุดเคลื่อนที่ Mobile Library ที่สำนักงานเขตฯ ได้ดำเนินการมาที่โรงเรียนบ้านผาหวาย อำเภอหนองหิน เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองความสัมพันธ์อันดีและยาวนานกว่า ๑๕๐ ปี ไทยกับสาธารณรัฐออสเตรีย พร้อมกับนำหนังสือ”คุณยายบนต้นแอปเปิ้ล”มามอบให้แก่โรงเรียนในสังกัด และได้นำเสนอการออกแบบสื่อต่าง ๆ หนังสือกลม ป๊อบอัพ ซึ่งถือเป็นนวัตกรรมการเรียนการสอนของครูได้ นอกจากมีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตฯเป็นวิทยากรแล้ว ยังมีครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ได้แก่ นางลำดวน ศรีพรม รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเอราวัณ นางจุฑามาศ เปรื่องธรรมกุล ครูโรงเรียนบ้านเอราวัณ นายณัฏฐวัฒน์ วงษ์ศรีวอ นางศิริลักษณ์ อินทร์ชัยศรี นางสาวนันทนิจ มีศิลป์ ครูโรงเรียนบ้านกุดแกศรีสงคราม นางสาวรุ่งทิวา ใยบัว ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านห้วยทรายคำ การประชุมดังกล่าว มี นายมหิทธา พรหมลิ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กล่าวรายงานต่อประธานเปิดการประชุม ประธานกล่าวเปิด มอบหน้ากากอนามัยจากองค์การยูนิเซฟ ให้แก่โรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม ในการนี้ นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ ได้เข้าเยี่ยมชม พบปะและให้กำลังใจแก่ครูและนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม ตามโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ Mobile Library การทำหนังสือเล่มเล็กและเล่มใหญ่ด้วย และมีศึกษานิเทศก์เข้าร่วมการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ อาทิ นางจริยา สุวรรณศรี ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบโครงการ นางสาวทัศนีย์ ฤทธิมนตรี นางสาวนันทนา พงทะวงษ์ นายสันทวี ศรีเมือง นายพานิชย์ ทันตาหะ และนางสาวศรีสุนันท์ พุ่มไพจิตร