โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา การดำเนินโครงการห้องเรียนดนตรี