สพม.34 รับมอบจักรยาน จากบริษัท เคจีไอ จำนวน 100 คัน

วันที่ 25 ธันวาคม 2561 เวลา 09.45 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 จัดพิธีรับมอบจักรยาน จากบริษัท เคจีไอ จำนวน 100 คัน มูลค่ารวมทั้งสิ้น จำนวน 128,982 บาท ให้แก่ เด็กนักเรียนกลุ่มดอยสามหมื่น และกลุ่มดอยอ่างขาง จำนวน 12 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม 10 คัน, โรงเรียนแม่แตง 9 คัน,โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม 7 คัน, โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 8 คัน, โรงเรียนพร้าววิทยาคม 10 คัน, โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ 9 คัน, โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม 3 คัน, โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม 10 คัน, โรงเรียนไชยปราการ 9 คัน, โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 8 คัน, โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 9 คัน, โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม 8 คัน ณ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาให้มีความเสมอภาคทางการศึกษา ให้นักเรียนที่มีบ้านอยู่ห่างไกลจากโรงเรียน มีความลำบากในการเดินทางและเป็นนักเรียนเรียนดี มีความประพฤติดี

ได้รับเกียรติจาก ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานพิธีรับมอบจักรยาน จาก นายสมชาย กาญจนเพชรรัตน์ กรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะ

ด้าน นายสมชาย กาญจนเพชรรัตน์ กรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ จำกัด (มหาชน ) กล่าวว่า การมอบจักรยานในวันนี้ ทางบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมมอบจักรยานให้นักเรียนเป็นปีที่ 4 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนที่มีบ้านอยู่ห่างไกลจากโรงเรียน มีความลำบากในการเดินทาง และเป็นนักเรียนเรียนดี มีความประพฤติดี เพื่อแบ่งเบาภาระผู้ปกครองนักเรียนและช่วยเหลือสังคมให้เกิดความรักความสามัคคีเกื้อกูลสังคมให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น ผมหวังว่านักเรียนที่ได้รับจักรยานในวันนี้ ต่อไปรู้จักประพฤติตนให้เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไป

ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ประธานพิธีกล่าวว่า ในนามของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ขอขอบคุณคณะผู้บริหารจากบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ จำกัด (มหาชน) ที่สนับสนุน ช่วยเหลือ ส่งเสริมให้เด็กนักเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ได้มีโอกาสทางการศึกษา โดยรัฐบาลให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมจัดการศึกษาทุกระดับ เพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ให้นักเรียนมีโอกาสพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อให้ประเทศชาติมีทรัพยากรที่มีคุณค่า และขอให้นักเรียนที่ได้รับจักรยานทุกคน ได้ตระหนักถึงคุณค่าของจักรยานที่ได้รับ ผมหวังว่านักเรียนทุกคนจะได้นำจักรยานที่ทางบริษัทฯ มอบให้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านการศึกษาเล่าเรียนอย่างสูงสุด ทั้งนี้ เพื่อจะได้พัฒนาการศึกษา ชีวิตความเป็นอยู่ ได้มีโอกาสก้าวหน้า สำเร็จตามความมุ่งหวังของตนเอง ครอบครัว ประเทศชาติ และบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของบริษัททุกประการ