สพป.กระบี่ ลงนาม MOU ร่วมกับสถาบันการอาชีวศึกษาจังหวัดกระบี่ บริการซ่อมอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมของโรงเรียน ผ่านดาวเทียม (DLTV) ภายใต้โครงการ DLTV R Service

วันที่ 12 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกระบี่  นายสายัณห์  ไกรนรา  ผู้อำนวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  กับ ดร.ศิวกรณ์  เอ่งฉ้วน  ประธานการอาชีวศึกษาจังหวัดกระบี่ ลงนามข้อตกลงความร่วมมือในการบริการซ่อมอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมของโรงเรียนในโครงการการศึกษาทางไกล ผ่านดาวเทียม (DLTV) ภายใต้โครงการ DLTV R Service โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการการทํางานร่วมกันระหว่างสถาบันการอาชีวศึกษาจังหวัดกระบี่กับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  รวมถึงสนับสนุนการดําเนินงานในการบริการซ่อมอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่   เพื่อให้นักศึกษาของสถาบันอาชีวศึกษาจังหวัดกระบี่ได้พัฒนาทักษะด้านการซ่อมอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมของโรงเรียนในโครงการ การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ในสถานการณ์จริง  และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลได้รับโอกาสทางการศึกษาโดยการศึกษาทางไกล ผ่านดาวเทียม (DLTV)   มีนางสาวสุภัคกมล  ชินวงค์  รองศึกษาธิการจังหวัดกระบี่  นายธีร์  สังขสัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนสังข์ทองวิทยา  ตัวแทนจากสถานศึกษาเอกชน  นายสุรชัย  จันทร์สถาพร   ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกระบี่  ร่วมเป็นสักขีพยาน และนายวิรัช  เกี่ยวข้อง  ประธาน กศจ.จังหวัดกระบี่  ร่วมแสดงความยินดี