สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เยี่ยมสนามสอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๓

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำโดย นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วย  นายมานพ คงเสนา นายโพชัน ขุนาพรม นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนในสังกัด ในการจัดสอบ O-NET   ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๔ มีนาคม ๒๕๖๔

เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๔ นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วย นายมานพ คงเสนา นายโพชัน ขุนาพรม นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ และคณะศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มโรงเรียน ได้ออกเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนในสังกัด ในการจัดสอบ O-NET ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๔ มีนาคม ๒๕๖๔ (การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ จากการเยี่ยมและสอบถามคณะกรรมการประจำสนามสอบ การดำเนินการจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ประกอบด้วย ๔ อำเภอ คือ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ อำเภอลำปลายมาศ อำเภอบ้านด่าน และอำเภอชำนิ ซึ่งมีนักเรียนเข้าสอบในระดับประถมศึกษาปีที่ ๖  จำนวน ๒,๑๖๔ คน รวม ๒๓ สนามสอบ วิชาที่สอบ วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จำนวนผู้สมัครสอบ ๕๙๖ คน รวม ๑๕ สนามสอบ วิชาที่สอบ  วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ