สพม.เชียงใหม่ ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563 ระดับชั้น ม.3

วันที่  13 – 14  มีนาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ นำโดย ดร.สุทธิดล พุทธรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ และคณะศึกษานิเทศก์  เข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจในการสอบ O-NET การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน เพื่อวัดความรู้และความคิดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563 ณ สนามสอบโรงเรียนในสังกัด  โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู ให้การต้อนรับ