สพม.ลปลพ ทำ MOU ขับเคลื่อน TO BE NUMBER ONE

วันที่ 15 มีนาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน มอบหมายให้ นางนภาพร แสงนิล รองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน   เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อขับเคลื่อน จังหวัดและอำเภอ TO BE NUMBER ONE จังหวัดลำปาง ระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กับหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดลำปางทุก Setting และการอบรมพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพแกนนำเครือข่าย ชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดลำปาง ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

วศินี วนรัตน์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ/ภาพ-ข่าว