สพม.เชียงใหม่ ประชุมคณะกรรมการพิจารณา(ร่าง)ระเบียบการจัดตั้ง “กองทุนช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบภัยพิบัติ หรือเสียชีวิต” ปีพุทธศักราช 2564

วันที่ 16 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. ดร.สุทธิดล พุทธรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ประชุมคณะกรรมการพิจารณา (ร่าง) ระเบียบการจัดตั้ง “กองทุนช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบภัยพิบัติ หรือเสียชีวิต” ปีพุทธศักราช 2564 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สพม.เชียงใหม่ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่