สพม.ลำปาง ลำพูน ประเมินผู้บริหาร สหวิทยาเขตกัลยา

วันที่ 16 มี.ค.2564 นายประจักษ์ สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ลำปาง ลำพูน พร้อมด้วยนายนิรันดร หมื่นสุข ประธานสหวิทยาเขตกัลยา, นางศรีจันทรัตน์ กันทะวัง, น.ส.รสสุคนธ์ ปลื้มจิตต์ คณะกรรมการ ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา สหวิทยาเขตกัลยา เพื่อประกอบการ ครั้งที่ 1 (1 เม.ย.2564) ณ รร.ลำปางกัลยาณี  เวลา 09.00 – 12.00 น.

ภิญญาพัชร์  พรหมอินทร์

นักทรัพยากรชำนาญการ/รายงาน-ภาพ