สพป.ลพ. เขต 1 รับชมรายการ “พุธเข้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 49/2561

ฝ่ายบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รับชมรายการ “พุธเข้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 49/2561 ในวันพุธที่ 26 ธันวาคม 2561 เวลา 08.00 น. ผ่านระบบ Video Conference โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะ เพื่อรับทราบแนวนโยบายการบริหารจัดการศึกษา และนำนโยบายสู่การปฏิบัติ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนนโยบายการบริหารการศึกษา รับชม ณ ห้องประชุมพลอยไพลิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1