โรงเรียนอุตรกิจ จัดกิจกรรม Day Camp เสริมพัฒนาการ 4 ด้าน นักเรียนปฐมวัย

นายชุมพล  อมตวิยานนท์  ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรกิจ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  เปิดเผยว่า โรงเรียนอุตรกิจได้เล็งเห็นความสำคัญด้านพัฒนาการของเด็กปฐมวัย ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า และเป็นอนาคตของชาติ  ซึ่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จะต้องเริ่มต้นตั้งแต่แรกเกิด จนถึง 5 ขวบ เป็นช่วงที่เด็ก ๆ เริ่มมีพัฒนาการด้านต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว   และโรงเรียนได้จัดการเรียนการสอน รวมถึงจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้เด็ก ๆ มีพัฒนาครบทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านสังคม ด้านอารมณ์จิตใจ และด้านสติปัญญา มาโดยตลอด   และเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา โรงเรียนได้จัดกิจกรรม Day Camp นักเรียนปฐมวัยขึ้น เพื่อสรุปผลทักษะพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ให้ผู้ปกครองและชุมชนได้รับทราบ เป็นการช่วยส่งเสริมและกระตุ้นให้ผู้ปกครองเล็งเห็นความสามารถของบุตรหลาน รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้เกิดความผูกพันอันดีระหว่างนักเรียน ผู้ปกครอง และโรงเรียน 
          ทั้งนี้ การจัดกิจกรรม Day Camp ในครั้งนี้ เป็นการแสดงความสามารถบนเวทีของนักเรียนในระดับชั้นอนุบาล 2 และ 3  จำนวน 4 ชุด กิจกรรมฐานผลงานของนักเรียน ได้แก่ การทำพัดสีรุ้ง การทำขนมโดนัทจิ๋ว โครงงานผักกาดสายรุ้ง โครงงานไข่เด้งดึ๋งเรนโบว์ กิจกรรมสนุกกับฟองสบู่ กิจกรรมผ้ามัดย้อม และกิจกรรมทำขนมครก ซึ่งกิจกรรมที่จัดในครั้งนี้เป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการ ทั้ง 4 ด้าน ให้กับเด็กปฐมวัย   โดยมุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน และอบอุ่น