สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เยี่ยมให้กำลังใจการจัดกิจกรรมค่ายลูกเสือ

นายมานพ คงเสนา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วย ศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มโรงเรียน ลำปลายมาศ  เยี่ยมให้กำลังใจการจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือในกลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๖ และ ๗

เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ นายมานพ คงเสนา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วย นางนวลอนงค์  ชูใส นางจุติมาพร เชียงกา ศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจการจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ กลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๗ ดังนี้ โรงเรียนวัดโนนสำราญ โรงเรียนเรืองทองสามัคคีวิทยา  โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่สามัคคี โรงเรียนวัดโคกล่าม “สิริประภาวิชาคาร” และโรงเรียนบ้านไผทรินทร์ กลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๖ วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกความมีระเบียบวินัย ฝึกความอดทน การทำงานเป็นหมู่คณะเสริมสร้างความรักสามัคคี ช่วยเหลือกัน ฝึกการคิดและลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง พึ่งพาตนเองได้