สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จัดประชุมชี้แจง “การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)

สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จัดประชุมชี้แจง “การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ให้แก่ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา 20 ศูนย์ฯ และคณะกรรมการรับ-ส่ง ข้อสอบ ระหว่างศูนย์สอบกับสนามสอบ โดยมีนายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธานและมอบนโยบาย เพื่อให้การดำเนินการประเมินมีมาตรฐาน และเป็นไปแนวทางเดียวกัน ผลการประเมินมีความน่าเชื่อถือ ถูกต้อง ตรงตามความสามารถที่แท้จริงของผู้เรียo นำข้อมูลที่ได้ใช้ในการวางแผนปรับปรุงและพัฒนาความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนทั้งในระดับรายบุคคล โรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง