สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมชี้แจงการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตร การศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2563

วันที่ 23  มีนาคม 2564  เวลา09.30 น. ณ ห้องประชุมสารีบท นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป. ชัยภูมิ เขต 2มอบหมายให้ นายปิยะวุฒิ ดวงภมร รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการประชุมชี้แจงการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตร การศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2563  โดยมี นางสาวศิริขวัญ มีชัย นางสาวจุฬาลักษณ์ ภูปัญญา ผู้รับผิดชอบร่วมชี้แจง โดยมีโรงเรียนกลุ่มตัวอย่างในสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 2 จำนวน 15 โรงเรียน เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ เพื่อประเมินพัฒนาการนักเรียนของโรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง และนำผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนมาวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยต่อไป