โรงเรียนแม่แตง ศึกษาดูงานและหารือความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564 นายเจดีย์ เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ และ ดร.ศุจีภรณ์ อาจนาเสียว ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่แตง นำคณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนแม่แตง จำนวน 36 คน เข้าศึกษาดูงานและหารือความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองชัย จูวัฒนสำราญ คณบดี พร้อมด้วย ผู้บริหารคณะผลิตกรรมการเกษตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภากร ธาราฉาย คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี และรองศาสตราจารย์ ดร.ระพีพันธ์ แดงตันกี ผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

ต่อจากนั้น นักเรียน เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน ของคณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาปฐพีศาสตร์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฎิภาณ สุทธิกุลบุตร ให้การต้อนรับและบรรยายให้ความรู้ และได้เข้าเยี่ยมชม สาขาวิชาต่าง ๆ ดังนี้ สาขาพืชสวน (พืชสวนประดับ) สาขาวิชาพืชสวน (ไม้ผล) สาขาวิชาพืชไร่และสาขาวิชาอารักขาพืช