สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 พร้อมจัดสอบ NT ปีการศึกษา 2563

23 มีนาคม 2564 ในภาคเช้า นายชัชชัย  ทับทิมอ่อน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมผู้ทำหน้าที่ประธานสนามสอบในการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563  ได้แก่ ผู้อำนวยการสถานศึกษาที่เป็นสนามสอบ ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 จัดให้มีสนามสอบจาก 25 กลุ่มเครือข่ายโรงเรียน จำนวน ๑๓๓ สนามสอบ โดยมีโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เข้าร่วมการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ด้วย โดยมี นายวัลลภ  วิบูลย์กูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ว่าที่พันตรีสมชาย  อินทร์ขำ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และ นายบุญญฤทธิ์  ตุ้มพงศ์  ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบการดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)  ร่วมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพผู้เรียน(NT) ทั้งในระดับศูนย์สอบและระดับสนามสอบ เพื่อการดำเนินการมีมาตรฐาน และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ผลการประเมินมีความน่าเชื่อนถือและถูกต้อง และในภาคบ่ายเป็นการประชุมชี้แจงในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับคณะกรรมการตัวแทนศูนย์สอบการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ซึ่งเป็นศึกษานิเทศก์และบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ในสำยนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 จำนวน 25 คน โดยตัวแทนศูนย์สอบจะประจำอยู่ ณ โรงเรียนที่เป็นตัวแทนเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนของแต่ละกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน จำนวน 25 กลุ่มเครือข่ายโรงเรียน เพื่อกำกับ ดูแลการจัดสอบของสนามสอบในกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และนำกล่องกระดาษคำตอบและหลักฐานในการจัดสอบส่งคืนศูนย์สอบ โดยการประชุมทั้งภาคเช้าและภาคบ่ายดำเนินการประชุม ณ ห้องเหล็กน้ำพี้ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1