สพป.ตรัง เขต 1 ประชุมเตรียมการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2561

นางสาวจุฑามาศ  ชีวิตโสภณ ผู้เชี่ยวชาญสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานประชุมคณะกรรมการอำนวยการระดับกลุ่มจังหวัดที่ 4  เพื่อเตรียมการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 4 (ภูเก็ต กระบี่ ตรัง พังงา ระนอง)  ครั้งที่ 1/2561 วันพฤหัสบดีที่  27  กันยายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมพระเทพวิมลเมธี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ทำหน้าที่เป็นศูนย์ประสานงานการคัดเลือกระดับกลุ่มจังหวัดที่ 4