สพป.สระแก้ว เขต 2 เยี่ยมสนามสอบ NT ปีการศึกษา2563

วันที่ 24 มีนาคม 2564 นายอัมพล  หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ครูและนักเรียน ในการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563 ณ สนามสอบโรงเรียนในสังกัด สพป.สระแก้ว เขต 2 และได้มอบหมายให้ นายชนิด ปาปะโลม นายปรีดี โสโป และนายภาณุวัฒน์ คุณเวียน รองผอ.สพป.สระแก้ว เขต 2 ตรวจเยี่ยมสนามสอบโรงเรียนที่ได้รับมอบหมายให้กำกับดูแล เพื่อให้การประเมินฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ ตามแนวปฏิบัติของสำนักทดสอบทางการศึกษา  พร้อมทั้งกำชับให้ประธานสนามสอบและผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ได้เฝ้าระวังและป้องกันสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)