ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ NT ปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 นายชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ครูและนักเรียนในการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนบ้านล้องเครือกวาว โรงเรียนบ้านหนองยวง โรงเรียนบ้านห้วยปันจ๊อย โรงเรียนวัดบ้านเวียงหนองล่อง โรงเรียนบ้านท่าช้าง อ.เวียงหนองล่อง โรงเรียนบ้านศรีเตี้ย โรงเรียนบ้านสันปูเลย โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 48 โรงเรียนบ้านม่วงโตน โรงเรียนบ้านห้วยกานและโรงเรียนบ้านห้วยแทง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูนพร้อมกันนี้และได้มอบหมายให้นายลิขสิทธิ์ ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ,นายสำเนียง อัตไพบูลย์ รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 และรองปุณิกา ธรรมนูญ รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ตรวจเยี่ยมสนามสอบต่างๆ เพื่อให้การประเมินฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ ตามแนวปฏิบัติของสำนักทดสอบทางการศึกษา