สพป.ชบ 3 : ตรวจเยี่ยมโรงเรียนสำหรับการเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)

วันที่ 23 มีนาคม 2564 นายพรภิรมย์ สุทธิกานต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 พร้อมด้วยนางสาวศรีวิน ธรรมรังรอง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นางมุกดา อามาลีนา ศึกษานิเทศก์ ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนสำหรับการเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2563 พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมโครงการอาหารกลางวัน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ข้าราชการครู