+++++แม่ฮ่องสอน เขต 1 จัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ระดับอำเภอ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน++++

<<วันนี้   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1  โดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  นางสาวรุ่งทิพย์  อนุเมธางกูร  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ระดับอำเภอ  อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน   โดยมีนายอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน  นายพงศ์พีระ  ชูชื่น  ประธานคณะกรรมการ  ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุม  โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือก  ระดับอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน   จำนวน 7 โรงเรียน

1.โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน

2.โรงเรียนบ้านป่าลาน

3.โรงเรียนชุมชนบ้านผาบ่อง

4.โรงเรียนบ้านในสอย

5.โรงเรียนบ้านนาป่าแปก

6.โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 99 (บ้านแม่สุยะ)

7.โรงเรียนบ้านห้วยปูลิง

//นโยบายโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล(1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี  เน้นการพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพได้มาตรฐานตามบริบทของตนเอง  เพื่อลดความเหลื่อม  โดยได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนในการสร้างโรงเรียนให้มีความพร้อมทั้งปัจจัยและคุณภาพ  ตามเป้าหมาย คือโรงเรียนเป็นศูนย์กลางของชุมชน  มีความพร้อมในการให้บริการการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ตลอดจนเป็นศูนย์รวมหรือแหล่งเรียนรู้ของชุมชน  สร้างโอกาสให้นักเรียนในพื้นที่ได้พัฒนาอย่างเต็มที่ ให้ชุมชนมีส่วนร่วมและเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของ  ร่วมกันจัดกิจกรรมทางการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ นำไปสู่คุณภาพและลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองล้ำ++++ธีรธิดา   พรหมมาแบน   /ข่าว+++++++++++

ธีรธิดา พรหมมาแบน