บุคลากร สพฐ. ร่วมประชุมจัดทำแผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานของสำนักอำนวยการ

วันที่ 26 มีนาคม 2564 นายโรจนะ กฤษเจริญ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สพฐ. เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานของสำนักอำนวยการ โดยมี นายเทอดชาติ ชัยพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ ชี้แจงแนวทางการจัดทำกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานแก่ผู้ปฏิบัติงานของสำนักอำนวยการ สพฐ. ณ ชลพฤกษ์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก

นายโรจนะ กฤษเจริญ กล่าวว่า บุคลากรทุกคนมีความสำคัญ และเป็นกลไกสำคัญที่ทำให้งานของ สพฐ.ราบรื่นและประสบความสำเร็จ ดังนั้นแล้วเพื่อการขับเคลื่อนงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงต้องมีการประชุมจัดทำกลยุทธ์เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและเพิ่มพูนความรู้ นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพงานของบุคลากรสำนักอำนวยการ สพฐ.

ด้านนายเทอดชาติ ชัยพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ กล่าวเพิ่มเติมถึงบทบาทหน้าที่ของสำนักอำนวยการที่ต้องมีการประสานงานกับหน่วยงานอื่น สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์องค์กร ทุกๆ หน้าที่ของสำนักอำนวยการควรมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนางาน นอกจากนี้ผู้ปฏิบัติงานจะต้องรู้หน้าที่และรับผิดชอบต่อหน้าที่ รวมถึงผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มจะต้องรู้จักการสร้างคนให้มีคุณภาพเหมาะสมกับงาน แม้จะมีการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กรก็ต้องเรียนรู้ที่จะปรับวิธีในการทำงาน ต้องรู้ทิศทางขององค์กรและปรับตัวในการทำงานให้มีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ ยังมีการแบ่งกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในด้านต่างๆ อาทิ การพัฒนาระบบบริหารด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัล การส่งเสริมสนับสนุนระบบการบริหารจัดการระบบดิจิทัล การสร้างเครือข่ายและระบบการมีส่วนร่วมในการจัดระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการพัฒนาการประชาสัมพันธ์หลากหลายรูปแบบ เป็นต้น จากนั้นได้รับเกียรติจากนายปัญญา แก้วกียูร อดีตผู้ตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ นายโรจนะ กฤษเจริญ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สพฐ. นายธีร์ ภวังคนันท์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบเครือข่ายและการมีส่วนร่วม และนายเทอดชาติ ชัยพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ ร่วมเสวนาแนวทางการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพอีกด้วย