สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อมอบนโยบายการบริหารจัดการศึกษา

นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด มอบนโยบาย การบริหารจัดการศึกษาในสถานศึกษาอย่างยั่งยืน โดยการสร้างพื้นฐานให้ผู้เรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล  เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ ที่หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด มอบนโยบายการบริหารจัดการศึกษาในสถานศึกษาอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างความตระหนักและทำความเข้าใจแก่ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดให้เห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาผู้เรียนพร้อมกับครูผู้สอนแต่ระดับชั้น คำนึงถึงความสามารถ ความรู้ ศักยภาพของแต่ละบุคคล ความกระตือรือร้นการเอาใจใส่ต่อผู้เรียนเป็นหลัก กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงเพื่อที่จะได้มาซึ่งความยั่งยืน โดยการสร้างพื้นฐานให้ผู้เรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างยั่งยืน เพื่อให้ผู้เรียน “อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น” เติบโตอย่างมีคุณภาพ คุณธรรม สามารถใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข  นายมานพ คงเสนา นายโพชัน ขุนาพรม นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วย คณะศึกษานิเทศก์ ร่วมประชุมและแจ้งข้อราชการที่เกี่ยวข้องทราบ

นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้มอบเกียรติบัตร ให้แก่สถานศึกษา ผู้บริหาร ครู และนักเรียน ที่มีผลงานดีเด่น เป็นแบบอย่างที่ดี เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการบริหารจัดการสถานศึกษาและดำเนินกิจกรรมต่างๆ ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ รางวัลกิจกรรมรณรงค์เฝ้าระวังและส่งเสริมสร้างสรรค์วันวาเลนไทน์ นักเรียนที่มีผล NT, O-NET วิชาคณิตศาสตร์ ๑๐๐ คะแนน รางวัลชนะเลิศภาษาไทย สถานศึกษาที่มีผลทดสอบ O-NET สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ สุดยอดนวัตกรรมสะเต็มศึกษา โครงการพัฒนาจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน Best Practice ผู้บริหาร ครู ๑ โรงเรียน ๑ นวัตกรรม ต้านทุจริต โครงการคุณธรรม “ปณิธานความดี ทำดีได้ที่ใจเรา”   และการนำเสนอ Symposium 2563 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับภูมิภาค