ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ประชุมข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างในสังกัด

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 13.30น. นายชาญชิต  ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างในสังกัดที่ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานฯ เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานที่ต้องดำเนินการในช่วงถัดไป  เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด พร้อมกันนี้นายชาญชิต  ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ได้มอบเกียรติบัตรผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษาให้กับนายลิขสิทธิ์  ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 และนางปุณิกา ธรรมนูญ รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 และได้มอบเกียรติบัตรวิทยากรและเกียรติบัตรผู้ผ่านการอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 38ค.(2) จากงานประจำสู่งานวิจัย Routine to Research : R to R ประจำปี พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำพูน เขต 2