เด็กหญิงนันท์นภัส ชัยชนะบรรยง นร.รร.ยุพราชวิทยาลัย รับรางวัลดีเด่น​ การประกวดผลงานศิลปกรรม

สพม.เชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงนันท์นภัส ชัยชนะบรรยง นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย นักเรียนความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ ได้รับรางวัลดีเด่น​ การประกวดผลงานศิลปกรรม​ โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ ประจำปีงบประมาณ 2564 ในหัวข้อ”สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า​” จัดโดย วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ประกาศเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564