สพม.ลปลพ พิจารณารางวัล OBEC AWARDS ระดับเขตพื้นที่

วันที่ 29 มีนาคม 2564 นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน เป็นประธาน ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกรางวัล Obec Awards ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน เพื่อส่งเข้าประกวดรางวัลในระดับภาคเหนือ จังหวัดน่าน ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมกู่คำ

วัชรี สิทธิวงศ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ/รายงาน-ภาพ