สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 26 ธันวาคม 2561 ที่ห้องประชุมพลอยชมพู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อให้ความเห็นชอบประกาศแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เพื่อดูแลการรับนักเรียนภายในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เพื่อกำหนดมาตรการป้องกัน ปราบปราม ที่จะไม่ให้เกิดเด็กฝากและการรับเงิน เพื่อแลกเปลี่ยนการรับนักเรียน รวมทั้งการรับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษที่ต้องมีเหตุผลอธิบายต่อสาธารณชนได้ เพื่อแจ้งเยาวชน และผู้ปกครอง ที่มีนักเรียนในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้นทราบเกี่ยวกับสถานศึกษาที่เข้าเรียนล่วงหน้า เพื่อให้ความเห็นชอบการเปิดห้องเรียนพิเศษในโรงเรียนที่มีความพร้อมในการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 โดยให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ประสานการรับนักเรียนระหว่างหน่วยงาน ที่มีบทบาทในการจัดการศึกษาระดับต่าง ๆ ทุกสังกัด และสนับสนุนให้สถานศึกษาเอกชน มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างกว้างขวาง โดยให้คำนึงถึงผลกระทบต่อสถานศึกษาเอกชน หรือสถานศึกษาของหน่วยงานอื่นด้วย////// บุญช่วย รอดเนียม – ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

 

 

Parichat Ardsamdang