การประชุม SEAMEO Congress 2021

องค์กรซีมีโมจะร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการมาเลเชีย และกระทรวงศึกษาธิการไทย จัดประชุม SEAMEO Congress 2021 ในหัวข้อ “Transforming Southeast Asian Education, Science and Culture in the Digital Age” ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่เอกสารแนบ