พิธีมอบใบประกาศนียบัตร ปัจฉิมนิเทศโรงเรียนบ้านเสม็ดโคกตาล ปีการศึกษา ๒๕๖๓

นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรปัจฉิมนิเทศ โรงเรียนบ้านเสม็ดโคกตาล เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา   ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตร ปัจฉิมนิเทศ โรงเรียนบ้านเสม็ดโคกตาล อำเภอเมืองบุรีรัมย์ วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา นักเรียนเห็นความสำคัญของการศึกษา เกิดความภาคภูมิใจในความตั้งใจมุ่งมั่นจนสำเร็จการศึกษา สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน  พร้อมยังเป็นการสร้างแรงจูงใจ บันดาลใจให้เกิดขึ้นกับน้องๆ ที่กำลังศึกษาอยู่ เตรียมนักเรียนให้มีความพร้อมไปสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ  โดยมีนักเรียนที่สำเร็จในระดับชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ ๓ จำนวน ๒๗ คน และเป็นนักศึกษาฝึกประสบการณ์ จำนวน ๓ คน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ สาขาวิชาเอกภาษาไทย จำนวน ๒ คน และสาขาวิชาเอกพละศึกษา จำนวน ๑ คน โดยมี นายสุพรมแดน ประทุมเมศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเสม็ดโคกตาล กล่าวรายงาน และมีผู้บริหารในกลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๖ คณะครู เพื่อนนักเรียนในโรงเรียนบ้านเสม็ดโคกตาล ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดีในพิธีปัจฉิมนิเทศในครั้งนี้ด้วย