สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 PLC วิเคราะห์แผนงานและเฟ้นหา Best Practice ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

2  เมษายน 2564 นายชัชชัย  ทับทิมอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 นายวัลลภ  วิบูลย์กูล รองผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 กล่าวรายงานการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ดำเนินการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น  ตลอดจนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขับเคลื่อนโรงเรียนค้นแบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการอย่างสมบูรณ์ เพื่อให้ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพนักเรียนอย่างเป็นองค์รวมทุกด้าน โดยเฉพาะการดำเนินกิจกรรมกลุ่มเพื่อ PLC วิเคราะห์ แผนงานและค้นหา Best Practice การดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยมี นายวัลลภ  วิบูลย์กูล รองผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1  นางวราภรณ์  มีศิริพันธ์ ข้าราชการครูบำนาญ สังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ผู้ทรงคุณวุฒิและ นางปวีณา  วรรณปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่ามะปราง  สังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 และคณะ เป็นวิทยากร ซึ่งโรงเรียนบ้านท่ามะปราง ได้รับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก ระดับทอง ยอดเยี่ยม ในระดับประเทศ ประจำปี 2563  ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการได้แก่ ผู้บริหารและครูผู้รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ซึ่งเป็นโรงเรียนแกนนำในการขับเคลื่อนโรงเรียนต้นแบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 24 กลุ่มเครือข่ายๆ ละ 1 โรงเรียน รวม 48 คน โดยคาดว่าทุกกลุ่มโรงเรียนจะมีต้นแบบระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบที่สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ สำหรับให้เป็นต้นแบบในการเรียนแบบ อย่างน้อยกลุ่มเครือข่ายละ 1 โรงเรียน