สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ อบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพผู้ดูแลระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV

นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพผู้ดูแลระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในสถานศึกษาได้อย่างถูกต้อง คุ้มค่า และมีประสิทธิภาพ

เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๔ ที่หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพผู้ดูแลระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV วัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรในสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอุปกรณ์ต่างๆ ของระบบ DLTV ได้เบื้องต้น ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย บุคลากรจากสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ที่มีอุปกรณ์ DLTV โรงเรียนละ ๑ คน รวมทั้งสิ้น ๑๐๕ คน วิทยากรผู้ ให้ความรู้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวัฒน์ มณีวรรณ อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยี วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหะกรรม มหาวิทยาราชภัฏบุรีรัมย์ นายวิทยา นุยืนรัมย์ ครู แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์  จากวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ นายวีรวัฒน์ ขจรเกียรติวิทยา ครู แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพผู้ดูแลระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ที่ได้ดำเนินการขึ้นมาในวันนี้ สืบเนื่องมาจากผลการสำรวจพบว่าอุปกรณ์ DLTV ของโรงเรียนในสังกัดหลายแห่งไม่สามารถใช้งานได้ เนื่องจากอุปกรณ์ชำรุดและบุคลากรของสถานศึกษายังขาดความรู้ในการตรวจสอบอุปกรณ์และซ่อมบำรุงรักษาเบื้องต้น เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในสถานศึกษาได้อย่างถูกต้อง  เกิดความคุ้มค่า และมีประสิทธิภาพ