สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34  เปิดลานกีฬาเพื่อประชาชน จุดภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 4 มกราคม 2562  เวลา 09.00 – 17.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔ จัดกิจกรรมเปิดลานกีฬาเพื่อประชาชน จุดภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ประชาชน ได้ออกกำลังกาย โดยการเล่นกีฬา และรักษาดูแลสุขภาพตนเอง ส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนในชุมชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และห่างไกลจากยาเสพติด และส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็นสถานที่สำหรับให้ประชาชนในชุมชนออกกำลังกายและเล่นกีฬา

เวลา 16.00 น. ได้รับเกียรติจาก พลเอกสุรเชษฐ์  ชัยวงศ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมฯ และดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 กล่าวรายงาน ณ โรงเรียนสันกำแพง  อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

สืบเนื่องจากรัฐบาลได้มีนโยบายกำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ในส่วนของแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ได้กำหนดเป็นเป้าหมายหลักให้สามารถตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศได้ในทุกมิติ ซึ่งการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาของกระทรวงศึกษาธิการ จะสะท้อนถึงความสามารถในการจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ เพื่อมุ่งการบรรลุผลสำเร็จต่อเด็กเยาวชน นักเรียน นักศึกษาและประชาชน ที่ได้รับบริการจากกระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงศึกษาธิการ ได้มองเห็นความสำคัญในการที่จะใช้สถาบันทางการศึกษาที่มีอยู่ทั่วประเทศ เป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมประชาชนคนไทย ให้หันมาสนใจในการออกกำลังกายในรูปแบบต่าง ๆ ที่เหมาะสมตามวัย โดยได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดกิจกรรมเพื่อเปิดโครงการลานกีฬาเพื่อประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ หน่วยงานสถานศึกษา ในจังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34  จึงได้ระดมพลังความคิด ความสามัคคี จากบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้นำชุมชน เพื่อขยายแนวนโยบายออกไปสู่ประชาชนทุกกลุ่ม ทั้งที่เป็นข้าราชการ พ่อค้าประชาชนในทุกชุมชน เพื่อให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดสรรเวลาส่วนหนึ่งของชีวิตในครอบครัว ในที่ทำงาน ในโรงงาน มาออกกำลังกายนอกเวลาการทำงาน เพื่อเติมเต็มพลังชีวิตให้มีสุขภาพที่ดี ในลานกีฬาของสถาบันทางการศึกษาที่อยู่ใกล้ที่ทำงานหรือที่พักอาศัย ที่พร้อมเปิดกว้างให้ทุกคนเข้าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ อันจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างคุณค่าและมูลค่าให้แก่อาคารสถานที่และบุคลากรครูมีอยู่ มิให้เกิดความสูญเปล่าทางการศึกษา และเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานศึกษากับชุมชน ซึ่งขณะนี้ สถานศึกษาทุกแห่ง ในจังหวัดเชียงใหม่มีความพร้อม และยินดีต้อนรับประชาชนทุกหมู่เหล่าของหน่วยงานต่างๆ ทุกภาคส่วน เข้ามาใช้บริการด้วยไมตรีจิต โดยกำหนดจุดเปิดตัวโครงการเป็นแห่งแรก ณ โรงเรียนสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ การจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีเป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นนักเรียน นักศึกษา ประชาชน จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1,500 คน