สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ พัฒนาวิถีใหม่ ได้วิถีคุณภาพ

การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พิษณุโลก อุตรดิตถ์ โดยการนำของ ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ภายใต้นวัตกรรม “รูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์” 3P – 4P – 5G Model” มีการขับเคลื่อน 3 โครงการหลัก ประกอบไปด้วย 1. โครงการโรงเรียนปลอดภัย (Safety School) 2. โครงการห้องเรียนน่าอยู่ การเรียนรู้ก้าวไกล พัฒนาวิถีใหม่ ได้วิถีคุณภาพ 3. โครงการวินัยและความรับผิดชอบ การขับเคลื่อนนวัตกรรมนี้ เป็นการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนด้านความปลอดภัย ด้านคุณภาพการศึกษา และด้านความมีวินัยและความรับผิดชอบ พบว่า เมื่อมีการขับเคลื่อนโครงการดังกล่าว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ เป็นสำนักงานเขตพื้นที่ ที่จัดว่าเป็นองค์กรต้นแบบในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการนำนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานลงสู่การปฏิบัติ ได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีคิดค้น นวัตกรรม การนำวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการพัฒนาองค์กร ลงสู่การบริหารจัดการที่มีคุณภาพ ทั้งนี้ยังมีนโยบายที่จะการบริหารจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง ส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ มีผลการดำเนินงานที่ได้รับการยอมรับเป็นที่ประจักษ์

โครงการโรงเรียนปลอดภัย (Safety School)
โครงการห้องเรียนน่าอยู่ การเรียนรู้ก้าวไกล พัฒนาวิถีใหม่ ได้วิถีคุณภาพ
โครงการวินัยและความรับผิดชอบ