การประชุมวิชาการและนำเสนอรูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด

ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ประธานเปิดการประชุมวิชาการและนำเสนอรูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลกได้ดำเนินการขับเคลื่อนรูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ตลอดจนให้เป็นไปตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์และได้มอบหมายให้สถานศึกษาดำเนินการพัฒนารูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามบริบทของตนเอง เพื่อให้การพัฒนารูปแบบการพัฒนาคุณภาพกำรศึกษาของสถานศึกษา อันจะใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการบริหารการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในสังกัด ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เกิดประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายสูงสุดของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ โดยมีนางสาวพรเพ็ญ ทองสิมา รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านประเมินผลการจัดากรศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นางวรัญญภรณ์ ชาลีรักษ์ รักษาการผู้เชียวชาญด้านติดตาม ตรวจสอบการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมเป็นวิทยากรในการประชุมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมพุทธนเรศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์

OLYMPUS DIGITAL CAMERA