ประกวด Storyboard “วิถีคนลำปางในใจคุณ”

ในวันที่ 7 เมษายน 2564 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง  จัดพิธีมอบรางวัลและเกียรติบัตรการประกวด Storyboard “วิถีคนลำปางในใจคุณ” จังหวัดลำปาง ปีงบประมาณ 2564 ให้แก่นักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมส่งผลงาน จำนวน 66 คน  ณ ห้องประชุมปันเจิง

                นายไพชยา พิมพ์สารี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน และคณะบุคลากร เข้าร่วมให้กำลังใจคณะนักเรียน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย และโรงเรียนลำปางกัลยาณี ที่ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดในครั้งนี้

อริญา วงศ์ชัย

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ/ภาพ

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์