สภานักเรียนโรงเรียนสันกำแพง นำเสนอผลการดำเนินงาน นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ SKP RIGHTS Model

วันที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. สภานักเรียนโรงเรียนสันกำแพง นำโดย นายธีระยุทธ ไชยชนะ ครูโรงเรียนสันกำแพง นำคณะเข้าเสนอผลการดำเนินงานนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ SKP RIGHTS Model ภายใต้การดำเนินโครงการโรงเรียนสร้างสรรค์ ชุมชนป้องกัน สานสายใย ใส่ใจสิทธิ SKP See Your Rights ให้แก่ ดร.สุทธิดล พุทธรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ นางสาววิไลวรรณ ยะสินธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็น เพื่อให้เกิดการพัฒนาเชิงคุณภาพ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สพม.เชียงใหม่ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่